Wat gaat er in 2024 veranderen op de woningmarkt?

Op Prinsjesdag 2024 werden de langverwachte fiscale plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. In dit overzicht nemen we de belangrijkste wijzigingen onder de loep en leggen we ze begrijpelijk voor je uit. Hierdoor kun je snel en eenvoudig inzien welke van deze veranderingen invloed hebben op jouw situatie en je woonwensen.

Belangrijke Kanttekening: Goedkeuring Nodig van Eerste en Tweede Kamer

Het is van groot belang om te weten dat veel van de hieronder besproken punten uit het belastingplan nog goedkeuring moeten krijgen van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Enkele uitzonderingen hierop zijn de verhoging van de woningwaardegrens bij de startersvrijstelling, de Hillen-aftrek, en de tarieven voor de overdrachtsbelasting.

Stabiel Tarief Overdrachtsbelasting in 2024

Het huidige algemene tarief voor de overdrachtsbelasting, dat in 2023 werd verhoogd van 8% naar 10,4%, blijft onveranderd in 2024. Dit geldt eveneens voor het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling van 0%.

Startersvrijstelling: Wat Houdt Dit In?

De startersvrijstelling houdt in dat je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen als je tussen de 18 en 35 jaar oud bent en voor het eerst een woning koopt. Lees hier meer

Woningwaardegrens Verhoogd naar € 510.000 in 2024

Een cruciale voorwaarde om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling is de woningwaardegrens, die aangeeft dat de koopsom een bepaalde limiet niet mag overschrijden. In 2024 wordt deze grens verhoogd van € 440.000 in 2023 naar € 510.000, wat een aanzienlijke stijging is! Deze grens geldt voor de totale waarde van de woning, inclusief aanhorigheden zoals de tuin, schuur of garage. Om van deze verhoging te profiteren, moet de overdracht van de woning plaatsvinden na 31 december 2023.

Advies voor Starters met een Budget tussen € 440.000 en € 510.000

Indien je een starter bent op de woningmarkt en je budget ligt tussen € 440.000 en € 510.000, kan het verstandig zijn om te overwegen pas in 2024 een nieuwe woning aan te kopen. Hiermee bespaar je 2% overdrachtsbelasting, wat kan oplopen tot ruim € 10.000.

Afschaffing jubelton vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, volledig afgeschaft. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft naar verwachting wel bestaan. In 2023 bedroeg dit bedrag € 28.947 en deze schenking mag vrij besteed worden. Lees hier meer

Hillen-aftrek Verlaagd naar 80,01% in 2024

De Hillen-aftrek, die gerelateerd is aan het hebben van weinig of geen eigenwoningschuld, daalt in 2024 van 83,34% naar 80,01%. Huiseigenaren die momenteel onder deze regeling vallen, betalen jaarlijks iets meer eigenwoningforfait. Lees hier meer

Aandelen in VvE als Banktegoeden Beschouwd

Er wordt voorgesteld om vermogensrechten met betrekking tot aandelen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) te beschouwen als banktegoeden. Dit leidt tot een gunstigere fiscale behandeling, aangezien dergelijke vermogensrechten doorgaans worden aangehouden op bankrekeningen. Daarnaast wordt voorgesteld om het tarief in box 3 in 2024 met 2 procentpunt te verhogen tot 34%.

Derdenrekening van notarissen Eveneens als Banktegoeden Beschouwd

Vermogensrechten met betrekking tot de derdengeldenrekening van gerechtsdeurwaarders en notarissen zouden ook moeten worden behandeld als banktegoeden en dus gunstiger worden belast.

Verlaging Eigen Bijdrage Huurtoeslag

In 2024 wordt de eigen bijdrage voor huurtoeslag verlaagd met € 34,67 per maand om de stijgende armoede, vooral onder gezinnen met kinderen, te verminderen. Dit resulteert in een verhoging van € 34,67 per maand (€ 416,04 per jaar) in de huurtoeslag ten opzichte van 2023. Lees hier meer

Woz-beschikkingen

Het kabinet streeft ernaar de financiële prikkel voor rechtsbijstandverleners om bezwaarprocedures namens burgers en bedrijven te starten tegen WOZ-beschikkingen weg te nemen. Uitbetalingen zullen in de toekomst plaatsvinden aan de belanghebbende en niet aan de rechtsbijstandverlener. Tevens wordt voorgesteld om de vergoedingen voor professionele rechtsbijstand te verlagen en boetes op te leggen als er geen snelle uitspraak wordt gedaan. Dit geeft gemeenten, de Belastingdienst en de rechtspraak meer tijd om andere bezwaar- en beroepszaken te behandelen. Lees hier meer

Aan derden verhuurd vastgoed en de BOR en DSR

Het kabinet heeft besloten om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) voor schenk- en erfbelasting te behouden. Echter, er is een nieuwe maatregel voorgesteld waarbij vermogen dat wordt verhuurd aan derden standaard als beleggingsvermogen wordt beschouwd. Deze regelingen hebben tot doel te voorkomen dat bij de overdracht van bijvoorbeeld een familiebedrijf erf- en schenkbelasting, en mogelijk inkomstenbelasting, moet worden betaald. Onroerend goed dat niet wordt verhuurd aan derden, maar wordt gebruikt voor eigen bedrijfsactiviteiten, valt niet onder deze nieuwe regel. De BOR en DSR blijven gebaseerd op de bestaande vermogensetiketteringsregels.

Aanpak Ontwijking btw & overdrachtsbelasting via Vastgoedaandelentransacties

De samenloopvrijstelling wordt herzien voor aandelentransacties bij de overdracht van nieuwe Nederlandse onroerende zaken. Bij dergelijke transacties is btw verschuldigd, maar dankzij de samenloopvrijstelling blijven ze vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Deze herziening beperkt de mogelijkheid om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie over te dragen zonder btw of overdrachtsbelasting. Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2025 en voorziet in een overgangsregeling.

Afschrijvingsbeperking voor Gebouwen in de Inkomstenbelasting

Een vergelijkbare afschrijvingsbeperking als in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt voorgesteld voor de inkomstenbelasting (IB). Sinds 1 januari 2019 geldt in de Vpb de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik. Deze maatregel wordt nu uitgebreid naar de IB, waarbij dezelfde bodemwaarde van toepassing is op alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt, ongeacht of ze voor eigen gebruik zijn of ter belegging.

Fiscale Beleggingsinstelling (fbi) en Nederlands Vastgoed

De regeling voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi) in de vennootschapsbelasting wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2025 is het voor een fbi niet langer mogelijk om direct in Nederlands vastgoed te beleggen zonder reguliere belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Wel blijft het mogelijk voor een fbi om indirect in Nederlands vastgoed te investeren via belaste vastgoeddochters.

Vennootschapsbelastingtarief 2024 en MKB-vrijstelling

Het maximale vennootschapsbelastingtarief blijft in 2024 25,8%. Ook het tarief van 19% voor fiscale winsten tot € 200.000 blijft ongewijzigd. Echter, de mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7% in 2024. Dit betekent dat ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken, vof’s en zzp’ers, in 2024 meer belasting zullen betalen.

Nieuwe Vermogensrendementsheffing (box 3)

Er wordt gewerkt aan een nieuwe vermogensrendementsheffing (box 3), die naar verwachting op 1 januari 2027 wordt ingevoerd. Tot die tijd geldt een overgangsperiode waarin banktegoeden gunstiger worden belast dan andere bezittingen. Het tarief in box 3 stijgt naar 34% in 2024, vergeleken met 32% in 2023.